Jennifer Stanway

MSc Uni Hohenheim Stuttgart
in Bodenwissenschaften und Landschaftsökologie

2008 – 2015

Studium Bodenwissenschaften und Landschaftsökologie Uni Hohenheim Stuttgart
Abschluss: MSc in Agrarwissenschaften Fachrichtung Bodenwissenschaften

seit September 2022

Anstellung bei K + D Landschaftsplanung AG, Muldain

Email an Jennifer Stanway